Back to Top

Opleidings - & Kenniscentrum voor Bachbloesems en Bewustwording

headerfacebook headerlinkedin

PRIVACYBELEID

 

Artikel 1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van teksten, logo’s, data, product- of bedrijfsnamen, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Bosrank of rechthoudende derden.

 

Artikel 2. Beperking van aansprakelijkheid

– De informatie op de website is uitsluitend informatief. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Hoewel De Bosrank de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, kan zij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de op de website gegeven en verzamelde tips, informatie en adviezen.

De Bosrank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van de website www.bosrank.be, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

– De Bosrank geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

– De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en juistheid van de inhoud van websites die u via externe links op onze site bereikt.

De gebruiksvoorwaarden van deze sites vallen niet onder het toepassingsgebied van ons Privacybeleid. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Wij bieden deze links enkel ter informatie aan. De Bosrank kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortkomt uit de inhoud van andere websites.

De uitbaters van die websites zijn dus de enige verantwoordelijken voor het naleven van de wetgevingen, privacy en reglementeringen.

De links naar andere sites betekent niet dat De Bosrank akkoord gaat met de inhoud van deze sites. Het opnemen van deze links wijst evenmin op enig verband of partnerschap met deze sites.

Verwijzingen of links naar andere sites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen.

 

Artikel 3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

– Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

 

Artikel 4. Privacybeleid

– Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de De Bosrank website.

De Bosrank, Kleine Hoolstraat 11 te 3540 Herk-de-Stad respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 en de Europese wet AVG/GDPR welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De Bosrank hecht belang aan uw privacy. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen of wij wettelijk verplicht zijn.

Uw gegevens worden, volgens het recht op privacy, strikt vertrouwelijk gebruikt en worden niet doorgegeven, verhuurt of verkocht aan derden.

De klant kan ten allen tijde inzage krijgen in zijn persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van De Bosrank.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Bosrank, Kleine Hoolstraat 11 te 3540 Herk-de-Stad, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

1. De persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden.

2. Er niet langer een rechtsgrond voorhanden is.

3. U bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door De Bosrank.

4. De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

5. De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op De Bosrank rust.

De Bosrank zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal De Bosrank eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan. De Bosrank kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is De Bosrank bijvoorbeeld verplicht om facturatie gegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

De Bosrank streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in het fysiek kantoor als op het netwerk van De Bosrank.

De Bosrank draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

De Bosrank behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Indien u vragen heeft over ons Privacybeleid, kunt u ons contacteren op De Bosrank, Kleine Hoolstraat 11 te 3540 Herk-de-Stad. Maatschappelijke zetel: Kleine Hoolstraat 9 – 3540 Herk-de-Stad. Ondernemingsnr: 0696 530 175

 

Artikel 5. Disclaimer

– Al onze producten in onze shop zijn natuurproducten. Onze producten voldoen aan hoge kwaliteitsnormen en zijn veilig in gebruik.

De Bosrank raadt iedereen die gezondheidsklachten heeft en/of medicijnen gebruikt welke door zijn/haar arts voorgeschreven zijn eerst contact op te nemen met zijn/haar arts alvorens om het even welk natuurproduct te gaan gebruiken.

Ook zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven dienen eerst hun arts te raadplegen.

Hierdoor is het gebruik van onze producten altijd voor eigen risico, aangezien wij van op afstand geen situatie kunnen of mogen inschatten.

Onze producten kunnen en mogen, indien nodig, geen vervanging zijn van doktersadvies.

Raadpleeg bij ernstige klachten altijd een arts. De Bosrank raadt iedereen aan, om alvorens om het even welke complementaire methode te starten, eerst een arts te raadplegen.

 

Voor meer info: contacteer ons!